Trị liệu & tư vấn hệ thống liên văn hóa

Các dịch vụ

Liệu pháp từ quan điểm hệ thống

Từ quan điểm hệ thống, con người không phải là những cá nhân riêng biệt, mà là một bộ phận gắn liền với môi trường của mình, gồm tất cả những hoàn cảnh tự nhiên, kinh tế xã hội và văn hóa, trong đó có cả bối cảnh di cư.

Động lực và bối cảnh là hai phạm trù hệ thống: kinh nghiệm từ tiểu sử cá nhân mà mỗi người trải qua trong cuộc đời mình diễn tả mối quan hệ tương tác giữa điều kiện, ý tưởng và vai trò mà các thành viên của một hệ thống xã hội thường xuyên tái lập, cũng như giữa các quy định và hình mẫu mà hệ thống xã hội đó dựa vào để vận hành.

Mai Phương Kollath

  • Thạc sĩ giáo dục
  • Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình (chứng chỉ của Hội Trị liệu, Tư vấn Hệ thống và Trị liệu Gia đình Đức DGSF)
  • Hướng dẫn đào tạo đa dạng (chứng chỉ của tổ chức Một Thế giới Đa dạng®)
  • Thực hành Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (chứng chỉ của Hội NLP)
  • Thiền định
  • Xử lý xung đột

“Muốn có tương lai cần biết cội nguồn.”

Odo Marquard

Cập nhật thông tin từ cơ sở trị liệu của tôi