Thông tin liên lạc

Mời quý vị liên lạc với tôi qua điện thoại, E-Mail hoặc sử dụng mẫu thông tin liên lạc sau đây.

Mai Phương Kollath

Karl-Kunger-Straße 21
12435 Berlin
Telefon: +49 30 98569131
E-Mail: kontakt@maiphuong-kollath.com
www.maiphuong-kollath.com