Mai Phương Kollath

Mai Phương Kollath, sinh năm 1963 tại Hà Nội, Việt nam.

Công việc đa tầng của tôi tập trung vào những trải nghiệm của quý vị, vào nguồn lực, thế giới tinh thần cá nhân và những xác tín căn bản của quý vị. Với chuyên môn của mình, tôi thông hiểu vấn đề của quý vị và hỗ trợ để quý vị nhận biết những điểm tiếp cận và khả năng xử lý. Cái nhìn từ vị thế đứng ngoài của tôi giúp quý vị hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình và mở rộng thêm triển vọng.

Do tiểu sử nhập cư của chính bản thân và kinh nghiệm lâu năm tư vấn cho di dân, tôi nhạy cảm với những đặc thù trong hoàn cảnh sống của khách hàng của mình, là những điều có thể nảy sinh trong bối cảnh liên quan đến văn hóa và di cư. Bổ sung bằng những suy nghiệm lý thuyết về các tiến trình hội nhập và di cư, tôi hỗ trợ để quý vị nhận thức rằng các trải nghiệm của quý vị là một bộ phận hữu cơ trong quá trình chuyển đổi văn hóa và để huy động nguồn lực của quý vị.  

Công việc trị liệu của tôi tuân thủ trách nhiệm bảo mật. Tôi thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn qua trao đổi và giám sát giữa các đồng nghiệp.

Dịch vụ trị liệu của tôi được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Đức.

Chuyên môn

  • Thạc sĩ giáo dục
  • Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình (chứng chỉ của Hội Trị liệu, Tư vấn Hệ thống và Trị liệu Gia đình Đức DGSF)
  • Hướng dẫn đào tạo đa dạng (chứng chỉ của tổ chức Một Thế giới Đa dạng®)
  • Thực hành Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (chứng chỉ của Hội NLP)
  • Thiền định
  • Xử lý xung đột
  • Thành viên Hội Trị liệu, Tư vấn Hệ thống và Trị liệu Gia đình Đức (DGSF)

Thông tin thêm về tôi: www.maiphuong-kollath.de